Код Морзе

02.12.2021 22:38, автор EW1ADF

Буквы и цифры Словесное обозначение Слоговое обозначение Код Морзе
A айда ай-ДА .-
B баки текут БА-ки-те-кут -...
C (Ц) цапли наши ЦА-пли-НА-ши -.-.
D домики ДО-ми-ки -..
E есть есть .
F филимончик фи-ли-МОН-чик ..-.
G гаражи ГА-РА-жи --.
H химичите хи-ми-чи-те ....
I иди и-ди ..
J йесна пара йес-НА-ПА-РА .---
K как же так КАК-же-ТАК -.-
L лунатики лу-НА-ти-ки .-..
M мама МА-МА --
N номер НО-мер -.
O около О-КО-ЛО ---
P пила поет пи-ЛА-ПО-ет .--.
Q (Щ) ща вам не ша ЩА-ВАМ-не-ША --.-
R решает ре-ША-ет .-.
S синее си-не-е ...
T так ТАК -
U унесла у-не-СЛА ..-
V (Ж) железисто же-ле-зи-СТО ...-
W видала ви-ДА-ЛА .--
X (Ь) то мягкий знак ТО-мяг-кий-ЗНАК -..-
Y (Ы) ы не надо Ы-не-НА-ДО -.--
Z закатики ЗА-КА-ти-ки --..
       
1 и только одна и-ТО-ЛЬКО-О-ДНА .----
2 две не хорошо две-не-ХО-РО-ШО ..---
3 три тебе мало три-те-бе-МА-ЛО ...--
4 четверите-ка че-тве-ри-те-КА ....-
5 пятилетие пя-ти-ле-ти-е .....
6 по шести бери ПО-ше-сти-бе-ри -....
7 да, да семери ДА-ДА-се-ме-ри --...
8 восьмого иди ВО-СЬМО-ГО-и-ди ---..
9 нона нонами НО-НА-НО-НА-ми ----.
0 ноль то около НОЛЬ-ТО-О-КО-ЛО -----
Другие символы
/     -..-.